Parallel (2010 - 2012)


Two

38,4 cm high 
46,5 cm width
61,5 cm depth

Parallel

37,5 cm high 
45 cm width
32 cm depthVortex

36 cm high 
31,5 cm width
21 cm depthThread To You

26,5 cm high 
24 cm width
28,8 cm depth

Levels

110 cm high
94 cm width
92 cm depthWaves

70 cm high
70 cm width
85 cm depthTwo Moons

70 cm high 
32 cm width
32 cm depth


    view from the inside
     


Sometimes I am Light

17.5  cm high 
19     cm width
18.8  cm depth


Cycle  Parallel

is three-dimensional drawing autobiography.
In recent years I'm discovering about the truth of Buddha's statement that man is his own light, but I'm also discovering about mutual interweaving of all and everything in the universe. My revelations are as much intimate as universal. As we breathe in and out always the same molecules of air for millennia, thus in endless recycling we share experiences of all those who were and of all those that will be.

From thick to thin as a thread, wire is braided and sewn.

Two, Two Moons and Parallel are defined by number 2, number of pair and duality – the law of polarity is principle of the universe. What acts as opposite, actually are two extremes of the same thing.
Two in Two ~ woman and her shadow are pair of opposites within the same being - she is walking by stepping on her own shadow ~ light and shadow are two poles of the same world.  
Two Moons in Two Moons can both be illusions, and reality lies in a third Moon.
Light of stars and depth of sky is a state of mind ~ freedom is a state of mind even when physical space is a prison without doors – exit, like here, and when the moon is just a hole in the ceiling through which light enters, and perhaps someone's view. View / Moon is doubled in the reflection because prison floor hides a mirror turning a prison into a temple of of celestial infinity .
Parallel in Parallel creates a sculpture she'll place in a space she has made for her, just as I created her and as 'my life' might, in a parallel reality from that point further,  move in another direction, not more in parallel.
Exciting to me is the idea of that movement and a potential multitude of movements directions as much as exciting to me is idea that we recreate ourselves over and over again like sculpture creating and that the same creative power counts for life as well.
Vortex is about creating by our own powerful Mind, because the mind is  source of vital energy that drives reality from the idea to its materialization.
We are part of Universal Consciousness ~ Intelligence ~ We Create ~ Co ~ Create.
As is known from Quantum mechanics, our consciousness affects the movement of particles  from a potential sea of possibilities.
Vortex is an overview of that invisible movement. Perhaps this is the universal principle of life itself - for example what precedes to animals evolutionary adaptation is also desire ~ need.
Wire outlines the boundaries of material cubic space and deletes them at the same time by vortex particles - motion through matter. Fullness and Void are just perceptual determinants.

Most of the forms have esoteric role, like Voodoo dolls have. Hair on some figures contains DNA.


Noise is all around us, by quieting - we hear somewhat of inner life ~ intuition, dreams, precognition, imagination. 
Sometimes I am Light is an adventure of elevation and flight ~ weightless freedom, whether the soul has indeed separated from the body or it was just  the current state of my brain, I couldn't know for sure, but the feeling was very vivid and strong. Such realities reinforce frequent experiences of synchronicities, and precognition through dreams from which I learn that on some other levels of reality, time is not linear and probably does not exist.
I gathered now already a fine collection of my own intimate 'evidences' - postcards out of space and time.

That Levels of existence are numerous, I know because I scraped some of them by watching into myself ~ is that dream my true nature?
Ciklus  Paralelna

trodimenzionalna je crtačka autobiografija.
Zadnjih godina otkrivam o istinitosti Buddhine izjave da je čovjek sam svoje svjetlo, ali i o međusobnoj prožetosti svih i svega u svemiru. Moja su otkrića koliko intimna toliko i sveopća. Kao što udišemo i izdišemo jedne te iste molekule zraka tisućljećima, tako i u beskonačnim reciklažama dijelimo iskustva svih onih koji su bili i svih onih koji će biti.

Od deblje do tanke poput konca, žica je oplitana i šivana.
Dvoje, Dva mjeseca i Paralelna definirani su brojem 2, brojem para i dualnosti ~ načelo polariteta načelo je svemira. Ono što djeluje kao suprotnost, zapravo su dva ekstrema iste stvari.
Dvoje u Dvoje ~ žena i njena sjena par su suprotnosti unutar istog bića ~ ona hoda koračajući po vlastitoj sjeni ~ svjetlost i sjena dva su pola istog svijeta.
Od dva mjeseca u Dva Mjeseca, možda su oba iluzije, dok stvarnost krije neki treći Mjesec.
Svjetlost zvijezda i dubina neba stanje je duha ~ sloboda je stanje duha čak i kad je fizički prostor zatvor bez vratiju - izlaza kao ovdje i kada je Mjesec samo rupa u stropu kroz koju ulazi svjetlost i možda nečiji pogled. Pogled/Mjesec udvostručen je u odrazu jer podnica zatvora krije ogledalo pretvarajući ga u hram beskraja nebeskog svoda.
Paralelna iz Paralelna stvara skulpturu koju će smjestiti u prostor koji je za nju izradila, baš kao što sam i ja stvorila nju i kao što možda u paralelnoj stvarnosti od te točke nadalje 'moj život' kreće u nekom drugom mogućem smjeru, ne više paralelno.
Uzbudljiva mi je pomisao na to kretanje i potencijalnu množinu pravaca kretanja kao što mi je i uzbudljiva ideja da i sebe iznova stvaramo kao što se stvara skulptura i da ista kreativna moć vrijedi i za život.
Vrtlog je o stvaranju vlastitim moćnim Umom, jer um je ishodište vitalne energije koja pokreće stvarnost od ideje do njene materijalizacije.
Dio smo univerzalne svijesti ~ inteligencije, kreiramo ~ sukreiramo.
Kao što je poznato još iz kvantne mehanike, svojom sviješću djelujemo na kretanje čestica iz potencijalnog mora mogućnosti.
Vrtlog je prikaz tog nevidljivog kretanja.
Možda je to univerzalni princip samog života ~ npr. evolucijskom razvoju prilagodbi kod životinja također predhodi težnja ~ potreba.
Žica ocrtava granice materijalnog kubičnog prostora i briše ih istovremeno vrtlogom čestica ~ kretanjem kroz materiju. Punina i Praznina samo su percepcijske odrednice.

Forma ima ezoteričku ulogu, kao što je imaju Voodoo lutkice. Kosa na nekim figurama sadrži DNA.


Buka je svuda oko nas, kada ju stišamo, čujemo nešto unutarnjeg života ~ intuicije, snova, prekognicije, imaginacije. 
Vibracija svjetla doživljaj je uzdizanja i leta ~ bestežinske slobode, da li se duša uistinu odvojila od tijela ili je to samo bilo trenutno stanje mog mozga, ne mogu znati sigurno, ali osjećaj je bio vrlo stvaran i snažan. Takvu stvarnost pojačavaju česta iskustva sinkroniciteta i prekognicijska putem snova iz kojih saznajem da na nekim drugim razinama stvarnosti vrijeme nije linearno i da vjerojatno i ne postoji.
Skupila sam sad već lijepu kolekciju vlastitih intimnih 'dokaza' – razglednica van prostora i vremena.

Da su Razine postojanja brojne znam jer zahvaćam neke gledajući u sebe ~ da li je taj san moja prava priroda?No comments:

Post a Comment