Dec 12, 2013

Winged Ones

Vibrating, flight.
Winged beings, their dresses; wrap, lift, move, fly to the side as they're waved by the wind.  Wind dynamizes and opens them, but perhaps not literally the wind, but the wind as a symbol of eternal motion and change. Wind/movement—as the nature of matter and the nature of consciousness. Wind revives the dress, the dress, raised by the wind, flies, while wings imply the idea of ​​flight by their shape.
The structure of form also simulates visually the movement by its fluttering and vibrancy.
An invisible world of winged beings lives in constant dynamics of movement, flight, vibration, flickering, just like the invisible world of the atom. Flight is the nature of winged ones.
Flight—the eternal human aspiration. Wings that can fly us—still an elusive dream. However, human experiences of free flight in a dream, equivalent to avian flight with wings, are often a very vivid, a very nice and real experience. And mine were like that. It is somewhat unusual because it’s not derived from sensory experience, it's not rooted in material reality—none of us flies like a bird. Unless this kind of experience materializes from another level of existence, a level that we keep in the deep layers of our memory. Although, on the other hand, we fly all the time and without wings—even on this, through matter and gravity conditioned level of reality—we consist of atoms, and their nature is actually flight. Electrons fly over a large space of probability around the nucleus, somewhat similar to orbiting satellites around planets, planets around stars, all the celestial bodies around the bright darkness of galactic centers, while the galaxies themselves are also flying somewhere. We are flying constantly, but we do not feel that flight, as we can not tell the tiny ingredients of our own building material with our eyes—or the vast expanse of sky above ourselves, but only one bit of it, just one indication and surmise of depth.

A knitting technique.
I developed the technique of knitting and weaving threads of iron wire gradually, since it's not something you could thought in schools or in books. Gradually I was getting to know and master the iron wire threads under my fingers. I absorbed its property and its character, first by making constructions—the internal parts of the sculpture—its spine. On this construction, I would then ply the material, a compound mixture for modeling, with which I would cover the braided iron backbone. Just a step toward the ultimate goal, one which could have gone unnoticed. But I could not, not to notice that these naked structures, skeletons whose purpose is only to provide the basic shape of the sculpture and to hold it firm and steady—sometimes exceed the completed sculpture in its allure. To notice something unexpectedly beautiful in the familiar world and to take this beauty as a starting point for unusually rich possibilities of expression and a wide palette of meaning—this is the great joy of creation.

                                                                                                            Tatjana BezjakKrilate

Vibriranje, let.
Haljine krilatih bića omotavaju se, podižu, pomiču se, lete na stranu kako ih vijori vjetar. Vjetar ih dinamizira i otvara, ali možda  ne doslovno vjetar, nego vjetar kao simbol kretanja i vječite promjene. Vjetar/kretanje - kao priroda materije i kao priroda svijesti. Vjetar oživljava haljinu, haljina leti nošena vjetrom dok krila impliciraju ideju leta svojim oblikom.
Struktura forme također vizualno simulira kretanje svojom titravošću i vibrantnošću.
Nevidljiv svijet krilatih bića živi u stalnoj dinamici kretanja, leta, vibriranja, treperenja, baš poput nevidljivog svijeta atoma. Let je priroda krilatih.
Let – vječita čovjekova težnja. Krila kojima je moguće letjeti – još uvijek nedostižan čovjekov san. Međutim, iskustva slobodnog leta u snu, ekvivalentnog ptičijem letu s krilima, kod ljudi su često vrlo živa, vrlo lijepa i stvarna iskustva. I moja su bila takva. To je pomalo neobično jer ne proizlazi iz osjetilno iskustvenih doživljaja, ne vuče korijen iz materijalne stvarnosti - nitko od nas nije letio poput ptica. Osim ako takva vrsta iskustava uistinu nije stvarna na nekoj drugoj razini postojanja, na nekoj razini koju smo zadržali u dubokim slojevima našeg pamćenja.
Iako, s druge strane, mi letimo cijelo vrijeme i bez krila, čak i u ovoj našoj, materijom i silom teže uvjetovanoj razini stvarnosti – sastavljeni smo od atoma, a njihova priroda je zapravo let. Elektroni oblijeću veliki prostor vjerojatnosti oko jezgra, pomalo slično orbitiranju satelita oko planeta, planeta oko zvijezda, svih nebeskih tijela oko središta galaksija, dok i one same nekamo lete. Letimo stalno, ali ne osjećamo taj let, kao što nismo u stanju niti vidjeti svojim očima sićušne sastojke vlastite građe ili ogromno prostranstvo neba iznad naših glava, već tek jedan njegov djelić, tek jednu naznaku i slutnju dubine.

Tehnika oplitanja
Tehniku pletenja i oplitanja niti željezne žice, razvila sam sama postupno, jer nije to nešto što bi se moglo naučiti u školama i knjigama. Postupno sam savladavala matrijalnost žice pod svojim prstima i upijala njena svojstva i karakter, izrađujući prvo konstrukcije – unutarnje dijelove skulptura - njihovu kičmu. Na tu bih konstrukciju  onda nanosila matrijal – smjesu za modeliranje i tako im prekrivala ispletenu željeznu kičmu. Samo korak ka krajnjem cilju koji je mogao proći i neopaženo. Ali nisam mogla ne primijetiti da bi te gole konstrukcije, kosturi čija je svrha samo ta da skulpturi daju osnovni oblik i da je drže čvrstom i stabilnom, nekad svojom ljepotom znale premašiti završenu skulpturu. 
Primijetiti nešto neočekivano lijepo u poznatom svijetu i uzeti tu ljepotu kao polazišnu točku nesvakidašnje bogatu mogućnostima izraza i potencijalom značenja, velika je radost stvaranja.                                            

                                                                                                            Tatjana Bezjak
Sep 18, 2013

X
Published my novel - X.

Publisher:      Durieux
Bookstores:   Agm, Profil Mozaik,
                    Moderna vremena, 
                    Školska knjiga,
                    Superknjižara
Locations:      Croatia - Zagreb, Pula,
                     
Rijeka, Split, OsijekFrom the synopsis:
X is a novel about transformation, written in the first person in the form of diary.
Transmission of life directly into text, bare, without restraint, without decorating, provides an insight into the emotions, often very strong ones. In such writing, life is decreased to reduction because of rejection of all that is not the most important by emotional key. The most important is just what excites, intrigues, has intimate meaning, just what imprints symbols deep into consciousness and subconsciousness.
X is a novel about the creation and the nature of creation enrolled in the DNA code - the sign of infinity - eight.


X is the symbol from a dream, but the dream is reflected into reality.
X is a character that runs throughout the novel expanding its meanings.
X is a secret, X is the annulment,  negation. X is unknown, X is a cross if we rotate its arms, X is the intersection of opposites, X is a chromosome in the DNA, and in the end - in internal transformation X bends its tentacles into ∞.
Objavljen je moj roman - X.

Izdavač:    Durieux
Knjižare:   Agm, Profil, Školska knjiga, Moderna vremena, Superknjižara
Lokacije:   Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Osijek


Iz sinopsisa:
X je roman o transformaciji, pisan u prvom licu u formi dnevnika.
Prenošenje života neposredno u tekst, ogoljeno, bez zadrške, bez ukrašavanja, pruža uvid u emocije, često vrlo snažne. Takvim pisanjem život je sveden na redukciju zbog odbacivanja svega onog što nije najbitnije po osjećajnom ključu. Najbitnije je samo ono što uzbuđuje, intrigira, ima intimno značenje, samo ono što utiskuje simbole duboko u svijest i podsvijest. 
X je roman o stvaranju i prirodi stvaranja upisanoj u DNK kod - znak beskonačnosti - osmicu.


X je simbol iz sna, ali san se reflektira na stvarnost.
X je znak koji se provlači cijelim romanom proširujući svoja značenja. 
X je tajna, X je poništenje, negacija. X je nepoznanica, X je križ ako mu zakrenemo krakove, X je križanje suprotnosti, X je kromosom unutar DNK, i na kraju – unutarnjom preobrazbom X zavija svoje krakove u ∞.Kritike:

http://www.booksa.hr/kolumne/ljubav-u-doba-facebooka
http://www.vecernji.hr/kultura/nisam-ambiciozna-nisam-ljubomorna-zanima-me-ljubav-clanak-619633


Prodaja:
http://www.durieux.hr/shop.asp
http://www.superknjizara.hr/index.php?page=knjiga&id_knjiga=88257
http://www.profil-mozaik.hr/x/PR/142867