Dec 6, 2015

Winged OnesKrilate


Nacrtane kroz prostor i samim prostorom, zavijorenih krivulja – kao da vjetar podiže i obmotava siluetue, nosi njihove prozračne opne, njihovu mrežastu paučinu, kao da iscrtava njihovu lakoću. Vjetar kao vječito kretanje i vječita promjena, kretanje kao priroda materije i kao priroda svijesti. Svijest kao krila i kao let.
Let je priroda krilatih. Kao i atoma – cijelog jednog, pradavno zavibriranog svemira, koji i dalje neumorno titra, sićušan, nevidljiv.
Let – vječita čovjekova težnja. Krila kojima je moguće letjeti – još uvijek nedostižan čovjekov san. Još uvijek ali,  iskustva slobodnog leta u snu, ekvivalentnog ptičijem letu s krilima, kod ljudi su ipak često tako živa, tako lijepa, tako stvarna iskustva. Pomalo neobično jer osjetila nam nikada nisu takav let doživjela, ne vuku korijen iz materijalne stvarnosti ta iskustva – nitko od nas nije letio poput ptica. Osim ako takav let nije stvaran, uistinu stvaran, na nekoj drugoj razini postojanja, na nekoj razini koju smo sačuvali u dubokim slojevima našeg pamćenja.
Iako, s druge strane, mi letimo cijelo vrijeme i bez krila, čak i u ovoj našoj, materijom i silom teže uvjetovanoj razini stvarnosti – od atoma smo sastavljeni, čija je priroda let. Elektroni oblijeću veliki prostor vjerojatnosti oko jezgri, slično orbitiranju satelita oko planeta, planeta oko zvijezda, svih nebeskih tijela oko središta galaksija, dok i one same nekamo lete. Letimo stalno i uvijek, ali ne osjećamo taj let, jednako kao što nismo u stanju vidjeti svojim očima mikro-sastojke vlastite građe niti ogromno prostranstvo neba iznad naših glava, već tek jedan njegov djelić, tek jednu naznaku i slutnju dubine.

     Od manje vidljivih, finijih paučinastih niti, od podebljanijih i težih poteza, pa sve do istaknutih kontura guste tinte, pred bjelinom je zidova prostorna kaligrafija Krilatih. Kaligrafija, krvotok, snoplje živaca kroz koje se treba probiti, mreża neurona sa svojim vezama, svijest i podsvijest u svom grananju,  krošnje drveća, korijenje, struktura lista, latice, krilca kukca.
Svjetlost, njezin spektar, jakost i usmjerenje, preobražavaju Krilate od pozitiva do negativa, od kostura do aure. U izmjeni svjetlina i zatamnjenja, u izmjeni punina i praznina, međuprostora nastalih ritmičnim ispresijecanjem spiralnih linija, Krilate su ništa više od priviđenja, jedva naziruća zbivanja ili to mogu svakog trena postati. Kao da nisu od željeza.
Matrijalnost Krilatih – gdje počinje, a gdje završava, gdje je prijelaz ili granica sa svijetom ideja i duha, krilatim, bestežinskim svijetom – nije jasno.
Invociraju znanja o raznorodnosti priroda unutar jednog te istog bića jer pojavnost svake Krilate mnogostruko je promjenjiva, pa zato može imati i beskonačan broj svojih uprizorenja.
Kao žive, pomične pozadine, bjelinu zidova zamjenjuju ljudi i njihovo kretanje prostorom pa tada zajedno sa Krilatima stvaraju strukture njihovih formi. Dinamiku volumena, njihovo razlistavanje, ispreplitanje, uvijanje, skupljanje i širenje, nastanjuju sada boje i pokreti, lica i tijela. Ulaze jedni u druge.
Šetaju iz svijeta u svijet, iz tijela u tijelo kao u drevnim mitovima o selidbama duša.
U tom međuodnosu prožimanja, cjelina svake Krilate uvijek je nova. Propusna cjelina, jednakovrijedno je određuju punina kao i praznina, unutarnje kao i  vanjsko, svjetlo kao i tamno, mirovanje kao i pokret, poput propusnosti sna i jave, uzemljenosti i leta, zamišljenog i ostvarenog.


Rezonanca unutarnje istine o stvarima - od elektrona do galaksija, letimo uvijek i stalno.                                                                                                           Tatjana Bezjak


Izložba:
Sep 18, 2013

X
Published my novel - X.

Publisher:      Durieux
Bookstores:   Agm, Profil Mozaik,
                    Moderna vremena, 
                    Školska knjiga,
                    Superknjižara
Locations:      Croatia - Zagreb, Pula,
                     
Rijeka, Split, OsijekFrom the synopsis:
X is a novel about transformation, written in the first person in the form of diary.
Transmission of life directly into text, bare, without restraint, without decorating, provides an insight into the emotions, often very strong ones. In such writing, life is decreased to reduction because of rejection of all that is not the most important by emotional key. The most important is just what excites, intrigues, has intimate meaning, just what imprints symbols deep into consciousness and subconsciousness.
X is a novel about the creation and the nature of creation enrolled in the DNA code - the sign of infinity - eight.


X is the symbol from a dream, but the dream is reflected into reality.
X is a character that runs throughout the novel expanding its meanings.
X is a secret, X is the annulment,  negation. X is unknown, X is a cross if we rotate its arms, X is the intersection of opposites, X is a chromosome in the DNA, and in the end - in internal transformation X bends its tentacles into ∞.
Objavljen je moj roman - X.

Izdavač:    Durieux
Knjižare:   Agm, Profil, Školska knjiga, Moderna vremena, Superknjižara
Lokacije:   Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Osijek


Iz sinopsisa:
X je roman o transformaciji, pisan u prvom licu u formi dnevnika.
Prenošenje života neposredno u tekst, ogoljeno, bez zadrške, bez ukrašavanja, pruža uvid u emocije, često vrlo snažne. Takvim pisanjem život je sveden na redukciju zbog odbacivanja svega onog što nije najbitnije po osjećajnom ključu. Najbitnije je samo ono što uzbuđuje, intrigira, ima intimno značenje, samo ono što utiskuje simbole duboko u svijest i podsvijest. 
X je roman o stvaranju i prirodi stvaranja upisanoj u DNK kod - znak beskonačnosti - osmicu.


X je simbol iz sna, ali san se reflektira na stvarnost.
X je znak koji se provlači cijelim romanom proširujući svoja značenja. 
X je tajna, X je poništenje, negacija. X je nepoznanica, X je križ ako mu zakrenemo krakove, X je križanje suprotnosti, X je kromosom unutar DNK, i na kraju – unutarnjom preobrazbom X zavija svoje krakove u ∞.Kritike:

http://www.booksa.hr/kolumne/ljubav-u-doba-facebooka
http://www.vecernji.hr/kultura/nisam-ambiciozna-nisam-ljubomorna-zanima-me-ljubav-clanak-619633


Prodaja:
http://www.durieux.hr/shop.asp
http://www.superknjizara.hr/index.php?page=knjiga&id_knjiga=88257
http://www.profil-mozaik.hr/x/PR/142867